În perioada aprilie-iulie, au avut loc mai multe ședințe de lucru în cadrul proiectului Twinning al Uniunii Europene “Sporirea calității și eficienței învățământului profesional tehnic din Republica Moldova”. Principalul obiectiv al Proiectului constă în acordarea suportului Ministerului Educației, Culturii și Cercetării și factorilor de decizie din domeniul învățământului profesional tehnic (ÎPT) din Republica Moldova în implementarea Strategiei de dezvoltare a învățământului profesional tehnic pentru anii 2013-2020, prin consolidarea capacităților instituțiilor cheie responsabile de asigurarea calității.

Unul dintre beneficiarii acestui proiect este Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare care a beneficiat de asistență din partea experților internaționali din domeniu. Pe parcursul mai multor ședințe de lucru, experții europeni și-au împărtășit experiența în domeniul ÎPT și au venit cu recomandări ce țin de îmbunătățirea procesului educațional, asigurarea externă a calității și cerințele existente la nivel european pe această dimensiune.

În continuare vă prezentăm cronologic sumarul subiectelor abordate și finalitatea acestora.

16 aprilie 2019 „Cartografierea politicii actuale în domeniul Învățământului Profesional Tehnic din Moldova” 

Ședința a fost moderată de Reijo Aholainen, MoEC - Consilier superior al Ministerului Educației și Culturii din Finlanda, Katri Targama, ofițer executiv la INNOVE, Estonia, și Saule Maciukaite- Zviniene, MOSTA - consilier în domeniul educației al Președintelui Republicii Lituaniene; Junior Project Leader și expert în învățământul profesional în cadrul proiectului Twinning. 

14 – 16 mai, 2019 

Principalele discuții s-au axat pe elaborarea unei metodologii pentru evaluarea programelor din ÎPT și crearea unei structuri care să respecte principiile procesului de la Copenhaga la un nivel rezonabil. Experții internaționali prezenți au fost: Helka Kekäläinen, FINEEC, Finlanda - Șef al Departamentului Învățământ superior și educație liberală a adulților; Reijo Aholainen, Consultant superior, Ministerul Educației și Culturii din Finlanda.  

4-6 iunie 2019

Pe parcursul a trei zile, angajații ANACEC împreună cu experții din Finlanda au discutat despre procesul de acreditare a programelor din ÎPT, rapoartele de autoevaluare și vizitele de evaluare. De asemenea, experții au împărtășit despre bunele practici ale sistemului de învățământ profesional tehnic din țara lor.

În cadrul discuțiilor, experții europeni au sesizat și au evidențiat faptul că există riscul de a pierde încrederea care a fost deja construită între instituțiile de învățământ și agenție, în cazul în care neajunsurile evidente ale Metodologiei de evaluare externă nu sunt soluționate în modul corespunzător. Punctul cel mai critic constă în faptul că înainte de a iniția un proces de evaluare externă de către ENQA, independența ANACEC ar trebui consolidată (ESG 2015, standardul 3.3 Independență - “Agențiile trebuie să fie independente și să funcționeze autonom. Ele trebuie să poarte deplina responsabilitate pentru acțiunile pe care le desfășoară și rezultatele acestora, fără influența unor terțe părți.”), iar rapoartele complete de evaluare externă să fie făcute publice din nou (ESG 2015, standardul 2.6 Raportare - “Rapoartele complete realizate de experți trebuie publicate într-o manieră clară și accesibilă pentru comunitatea academică, partenerii externi și alte persoane interesate. Dacă agenția ia vreo decizie oficială pe baza rapoartelor, aceasta trebuie publicată odată cu raportul.”). O altă problemă identificată este în legătură cu standardul 2.5 Criterii pentru rezultate, care prevede că “Toate rezultatele sau hotărârile luate în urma evaluării externe a calității trebuie să se bazeze pe criterii explicite și publicate, care sunt aplicate constant și coerent, indiferent dacă procesul conduce sau nu la o decizie formală.” (ESG 2015). 

18 – 20 iunie 2019

Experții internaționali: Kaie Piiskop, consultant al Agenției de Curriculum și Metodologie din Estonia și Paula Kilpeläinen, consilier pe Evaluare Învățământ profesional, Finlanda,  au instruit personalul Agenției pentru a înțelege Cadrul european de referință pentru asigurarea calității în domeniul educației și formării profesionale (EQAVET) și abordarea rezultatelor învățării pentru ÎPT în conformitate cu principiile și instrumentele comune ale Procesului de la Copenhaga. Tot în cadrul acestor ședințe a fost prezentată și discutată structura modulară a calificărilor profesionale și sistemul național de feedback al studentului, ca parte a sistemelor de finanțare și de asigurare a calității, serviciul Koski care cuprinde notele și comentariile elevilor. Aceste informații au prezentat interes cu atât mai mult deoarece nu există statistici naționale privind numărul studenților în diferite domenii, rata de absolvire și rata de angajare a absolvenților în câmpul muncii în Moldova, deși există unele statistici, dar sunt destul de frecvent datele sunt incorecte și deci nerelevante pentru a fi luate în considerare în procesul de evaluare externă a calității studiilor. 

2-4 iulie 2019

Ultimele activități din cadrul proiectului s-au axat pe consolidarea capacităților Agenției la nivel de sistem managerial, incluzând politica de personal și competențele experților ANACEC. Au fost abordate teme precum politica de recrutare a personalului și a experților externi (cerințe și criterii de recrutare); strategia de dezvoltare și instruirea personalului și a experților externi în scopul consolidării capacităților acestora, în conformitate cu cele mai bune practici europene; stimularea non-financiară. Prezentările au fost susținute de către 3 experți internaționali, cu vastă experiență în domeniu:  Harri Peltoniemi, Director FINEEC (Finlanda); Saule Maciukaite-Zviniene și Nele Labi, INNOVE, Șef al Agenției de sprijin pentru educație (Estonia). 

Experții au propus unele sugestii pentru depășirea provocărilor întâmpinate de ANACEC. Astfel, recomandările făcute țin de excluderea, prin mijloace metodologice și regulamentare, a posibilității de intervenție cu completări, clarificări post-evaluare din partea instituțiilor sau programelor de studii evaluate; includerea preponderentă a reprezentanților mediului de afaceri, potențiali angajatori, în comisiile de evaluare externă; atragerea angajatorilor în procesul de evaluare externă a calității studiilor prin debirocratizarea acestuia; mai multă comunicare cu mediul de afacerea în vederea facilitării înțelegerii de către acesta a legislației în domeniul educației, a metodologiei de evaluare externă, standardelor, criteriilor și indicatorilor de calitate a studiilor; facilitarea comunicării cu mediul de afaceri pe diferite medii de comunicare; mediatizarea exemplelor bune de cooperare cu reprezentații pieței muncii; crearea locurilor de stagii de practică pentru studenți în cadrul agenției.  

Ce urmează?

În următoarea fază a proiectului Twinning vor continua activitățile de consolidare a capacităților angajaților ANACEC, analiza privind nivelul de racordare și conformitate cu standardele europene(ex. ESG, EQAVET) pentru ÎPTși învățarea pe tot parcursul vieții, precum și analiza metodologiei curente de evaluare externă a calității în ÎPT din RM în conformitate cu cerințele Procesului de la Copenhaga. Următorii pași ce vor întreprinși în cadrul proiectului includ traducerea în limba engleză a metodologiei și ghidurilor de evaluare externă, care sunt documente esențiale pentru succesul următoarelor misiuni de experți din toamna anului 2019.  De asemenea, se preconizează activități de “observare a procesului de lucru” pentru angajații și experții ANACEC în cadrul instituțiilor similare din țările membre ale proiectului, responsabile de asigurarea calității în vederea preluării și implementării bunelor practici europene.  O serie de seminare se vor axa și pe aprofundarea înțelegerii reformei din domeniul ÎPT și a prevederilor normative de evaluare a calității studiilor din Finlanda. 

Dat fiind faptul că ANACEC planifică să devină membru cu drepturi depline al Asociației Europene a Agențiilor de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ENQA), proiectul, de asemenea, prevede acordarea suportului experților europeni în clarificarea standardelor și liniilor directoare pentru asigurarea calității (ESG 2015), procesul de auto-evaluare a ANACEC și simularea vizitei de studiu a experților evaluatori ENQA.  

Amintim că perioada de implementare a Proiectului Twinning „Consolidarea capacităților și a eficacității sistemului de învățământ profesional tehnic” este cuprinsă în intervalul de timp 01.03.2019 – 28.02.2021, costul total al acestuia fiind de 1,3 mln euro.