Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare anunță prelungirea concursului cu privire la selectarea membrilor în Comisia de profil în învățământul profesional tehnic.

Domeniul de activitate:

Educație/cercetare

Perioada de activitate:

4 (patru) ani

Data – limită de depunere a documentelor:

31.05.2020

Persoana responsabilă de recepționarea documentelor:

Parascovia Rudei, tel.: 0 (22) 78 38 57,

Modalitatea de depunere a documentelor:

Dosarul de participare la concurs va fi depus într-un exemplar, în limba română, pe suport de hârtie la adresa: mun. Chișinău, șos. Hîncești 38-A, et. 2, bir. 215 sau în format electronic: rudei.parascovia@gmail.com

Sarcini de bază ale membrilor Comisiei de profil:

a) participă la elaborarea standardelor și metodologiilor necesare pentru realizarea funcției de asigurare a calității în domeniul lor de activitate;

b) organizează, în comun cu direcția de specialitate a Agenției, concursul pentru selectarea experților - evaluatori și includerea lor în Registrul experților evaluatori pe domenii;

c) examinează rezultatele evaluării externe în domeniul lor de activitate și înaintează propuneri de decizii în baza acestora;

d) exercită alte atribuții în domeniul lor de activitate, în conformitate cu prevederile cadrului normativ.

Condițiile de participare la concurs:

a) deținerea de titluri științifice și/sau științifico-didactice;

b) vechimea în muncă de cel puțin 5(cinci) ani în domeniul de activitate al comisiei;

c) cunoașterea limbii române;

d) lipsa antecedentelor penale pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;

Documente ce urmează a fi prezentate:

a) cererea de participare la concurs;

b) curriculum vitae (tip Europass);

c) copiile legalizate ale actelor de studii, de conferire a titlurilor științifice și științifico- didactice;

d) documente doveditoare privind experiența în domeniul de activitate al comisiei de profil;

e) scrisoarea de motivare (maxim o pagină);

f) declarația pe propria răspundere, că, în decursul activității sale, nu a încălcat normele de etică și deontologie profesională;

g) alte documente (copii), la dorința sa, ce confirmă corespunderea cerințelor față de candidat.

Acte normative ce vizează activitatea membrilor în Comisiile de profil:

a) Codul Educației al Republicii Moldova nr. 152 din 17. 07.2014;

b) Hotărârea Guvernului nr. 201 din 28.02.2018 cu privire la organizarea și funcționarea Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare;

c) Hotărârea Guvernului nr. 327 din 18.07.2019 cu privire la aprobarea Regulamentului comisiilor de profil ale Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Notă: Nu pot participa la concurs persoanele care dețin funcții de demnitate publică, rectori, prorectori, membrii consiliilor pentru dezvoltare strategică instituțională sau directori ai instituțiilor de învățământ și/sau de cercetare pe perioada exercitării mandatului.