În perioada 06-12 octombrie trei echipe constituite din 10 angajați ai ANACEC au realizat vizite de studiu la Inspectoratele Școlare din România, activitate preconizată în cadrul Proiectului „Reforma învățământului în Moldova”, proiect finanțat de Banca Mondială. Fiecare din cele trei echipe a vizitat Inspectoratul Școlar dintr-o localitate, respectiv din Municipiul București, or. Cluj-Napoca și or. Timișoara.

Vizita de studiu a fost realizată în scopul consolidării capacităților angajaților Direcției Evaluare în Învățământul general din cadrul Agenției prin documentare, informare, preluare de bune practici și modele dezvoltate de către colegii din România.

Subiectele puse în discuție au fost foarte diverse, gazdele oferind, în particular, detalii privind subiectele: atribuții și funcții ale structurilor de asigurare a calității în educație, contextul aplicării și evaluării implementării Standardelor aprobate de către Ministerul de resort; managementul inspecției școlare, evaluarea cadrelor didactice, manageriale și evaluarea instituțiilor de învățământ general ( proceduri, instrumente, practici testate); bune practici de autoevaluare a instituției de învățământ/cadrului didactic sau managerial; cerințe și parametri de elaborare a rapoartelor de evaluare externă a instituțiilor de învățământ; evaluarea și monitorizarea activității extrașcolare; valorificarea rezultatelor evaluărilor realizate în diverse instituții educaționale (furnizarea de date și concluzii relevante pentruf undamentarea deciziilor de politică școlară, generalizarea experienței, preîntâmpinarea apariției stărilor de lucruri negative); bune practici în consultarea opiniei beneficiarilor privind asigurarea calității în educație; formarea continuă a cadrelor didactice; beneficii ale bazei electronice de date elaborate/aplicate de către Inspectoratul Școlar din Municipiul București .

În cadrul vizitelor organizate în diverse instituții de învățământ preuniversitar au fost oferite oportunități de schimb de opinii cu cadre didactice și de conducere din învățământul preuniversitar.

Deosebit de informativă și utilă s-a dovedit experiența de participare cu statut de observatori în misiuni de evaluare în derulare în instituții de învățământ preuniversitar.

Totodată, pe parcursul vizitei de studiu a delegației ANACEC au fost identificate și discutate perspective de colaborare. Astfel, la această etapă a fost inițiat un parteneriat durabil cu Inspectoratul Școlar din Municipiul București prin semnarea în data de 11 octombrie a unui Acord de parteneriat.