Domeniul şi sarcinile de activitate ale Consiliului de Conducere sunt stipulate în Regulamentul cu privire la organizarea și funcționarea Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare, aprobat prin Hotărîrea de Guvern nr.201/2018 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 2018, nr.68-76, art.232).

Funcţii vacante: membri în Consiliul de Conducere al ANACEC 

Unități disponibile: 15 (13 cadre cu funcții ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice, cu grade didactice și manageriale relevante în învățământul general, profesional tehnic, superior şi cercetare, un reprezentant al studenţilor şi un reprezentant al mediului de afaceri).

Tip de angajare: Pe perioada determinată de 4 ani, prin cumul. 

Data limită de depunere a dosarelor: 27.09.2019 

Condiţiile de participare la concurs: 

A) La funcţia de membru al Consiliului de Conducere al Agenţiei pot candidacadre cu funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice, cu grade didactice și manageriale relevante în învățământul general, profesional tehnic, superior şi cercetare, care întrunesc cumulativ următoarele condiții: 

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 3. deţine funcţii ştiinţifico-didactice şi ştiinţifice, grade didactice și manageriale relevante  în învățământul general, profesional tehnic, superior şi cercetare;
 4. are vechime de muncă de cel puţin 5 ani în domeniul formării profesionale;
 5. are experiență în domeniul asigurării calității în educație sau managerială de cel puţin 5 ani;
 6. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a atins vârsta de pensionare;
 7. cunoaște limba română și una din limbile de circulație internațională;
 8. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 9. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

B) La funcţia de membru al Consiliului de Conducere al Agenţiei pot candida reprezentanți ai mediului de afaceri, care întrunesc cumulativ următoarele condiții: 

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 3. are vechime de muncă de cel puţin 5 ani;
 4. are experiență în domeniul managerial;
 5. la data expirării termenului de depunere a dosarelor nu a atins vârsta de pensionare;
 6. cunoaște limba română și una din limbile de circulație internațională;
 7. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție;
 8. nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

C) La funcţia de membru al Consiliului de Conducere al Agenţiei pot candida reprezentanți ai studenților, care întrunesc cumulativ următoarele condiții: 

 1. deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 2. în privința sa nu este instituită o măsură de ocrotire judiciară;
 3. la data expirării termenului de depunere a dosarelor, are statut de student la unul din cele trei cicluri de învățământ superior (licență, masterat sau doctorat);
 4. are reușita academică cu media de cel puțin 9,5;
 5. cunoaște limba română și una din limbile de circulație internațională;
 6. nu are antecedente penale nestinse pentru infracțiuni săvârșite cu intenție. 

Acte ce urmează a fi prezentate: 

Candidații depun la minister personal dosarul de participare la concurs, care va conține obligatoriu următoarele acte: 

 1. cererea de participare la concurs;
 2. curriculum vitae (tip Europass);
 3. copia buletinului de identitate;
 4. cazierul judiciar sau declarația pe propria răspundere;
 5. copiile actelor de studii superioare, copiile documentelor ce atesta deținerea titlurilor ştiinţifice și științifico-didactice, gradelor didactice și manageriale;
 6. documente doveditoare privind experiența în evaluarea și asigurarea calității, alte documente care atestă recunoașterea activității profesionale, manageriale și științifice a candidatului conform Fișei de evaluare din anexa la regulament. În calitate de documente doveditoare pot fi ordine ale rectorului pentru elaborarea și implementarea sistemelor de management/ asigurare a calității la nivel instituțional; ordine sau certificate ale agențiilor de  asigurare a calității unde candidatul a participat în calitate de expert național/internațional, certificate ce confirmă participarea în formări de experți naționali/ internaționali în domeniul asigurării calității; pentru participări la forumuri, conferințe link –ul cu participarea și/sau copia publicației etc. Se va prezenta câte un singur document doveditor cel mai relevant  (din punct de vedere al candidatului) pentru fiecare din pozițiile menționate în Fișa de eveluare.
 7. scrisoare de motivare (maximum o pagină);
 8. declarație pe proprie răspundere că nu a încălcat în decursul activității sale normele de etică și deontologie profesională;
 9. certificat privind situaţia academică, valabil pentru candidaţii cu statut de student;
 10. alte documente (copii) ce confirmă corespunderea cerințelor față de candidat. 

Modalitatea de depunere a dosarului: 

Dosarul de participare la concurs va fi depus în două exemplare, unul în limba română și altul în limba engleză, pe suport de hârtie și electronic. Pentru dosarul în limba engleză toate documentele doveditoare privind experiența în evaluarea și asigurarea calității vor fi însoțite de traduceri în limba engleză. 

Modalitatea de organizare și desfășurare a concursului este stipulată în Regulamentul cu privire la organizarea și desfășurarea concursului de selectare a membrilor în Consiliul de conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Educație și Cercetare. 

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea documentelor: Veronica Zubatîi, specialist principal. Secția resurse umane 

Adresa: mun. Chişinău, Piața Marii Adunari Naționale,1, Ministerul Educației, Culturii și Cercetarii, bir.442, tel. 022234838, e-mail: veronica.zubatii@mecc.gov.md. 

Orele de primire: 09:00 – 16:00, luni – vineri

Sursa: mecc.gov.md