Suntem la finele activităților planificate și realizate în cadrul Proiectului Tempus QUAEM, moment oportun pentru inițierea elaborării unui bilanț al rezultatelor obținute și impactului acestora asupra sistemului de învățământ din Republica Moldova.

Proiectul a fost conceput pornind de la o analiză minuțioasă a situației existente în învățământul superior din R. Moldova, în special a dimensiunii de asigurare a calității studiilor, având la bază experiența și practicile bune ale instituțiilor de învățământ și Agențiilor de asigurare a calității din statele UE. Obiectivele stabilite au avut un caracter ambițios și vizau eficientizarea structurilor existente de asigurare a calității din cadrul instituțiilor de învățământ superior partenere, fortificarea capacităților structurilor instituționale de asigurare a calității și asigurarea funcționalității durabile ale acestora, suport acordat entităților statale din Republica Moldova în dezvoltarea propriului sistem de asigurare a calității la toate nivelurile și, ca o finalitate logică, evaluarea externă a 4 programe de studii, care s-a desfășurat în conformitate cu standardele de acreditare ESG.


În vederea efectuării acestora, au fost planificate și realizate un șir de activități, atât în cadrul instituțiilor de învățământ partenere din R. Moldova, cât și la instituțiile partenere europene. În mod special, s-a urmărit sprijinirea instituțiilor de învățământ superior în vederea implementării unor noi sisteme interne funcționale de asigurare a calității, prin:
- activități de formare a resurselor umane din instituțiile de învățământ superior, la nivelul structurilor de conducere ale universităților și la nivelul comisiilor interne de asigurare a calității sau al celor implicate în elaborarea programelor de studii;
- dezvoltarea unor metodologii de evaluare internă și externă a calității, în concordanță cu actualele standarde europene și cu specificul fiecărei instituții de învățământ superior;
- formularea de recomandări în vederea îmbunătățirii managementului universitar;
- creșterea capacității de autoevaluare instituțională și de evaluare comparativă;
- implicarea activă a studenților în procesele de asigurare a calității, crearea unui dialog eficient și durabil între structurile de asigurare a calității și cadrele didactice implicate în procesul de studiu și de cercetare;
- instruirea privind elaborarea rapoartelor de autoevaluare a programelor de studii, în vederea acreditării internaționale a patru programe de studii-pilot, de la ciclul I (Licență), oferite de instituțiile partenere de învățământ superior;
- suport în dezvoltarea capacităților și contribuția în procesul de instituire a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP).

Realizarea activităților Proiectului Tempus QUAEM au corespuns cu perioada instituționalizării în Republica Moldova a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional. În această perioada, ANACIP a obținut statut juridic și, alături de managerii pentru asigurarea calității din cadrul universităților, a beneficiat de formări în domeniul asigurării calității. Având background-ul formărilor QUAEM, precum și experiența în domeniul educațional și cel al asigurării calității, acumulată pe parcursul unei perioade îndelungate de activitate în cadrul instituțiilor de învățământ superior, mai mulți membri participanți în Proiect s-au încadrat activ în procesul de instituționalizare și formare a echipei ANACIP, participând la concursurile de selectare a membrilor Consiliului de Conducere și a celor de angajare în cadrul ANACIP, entitate nou creată. La finele concursului public, jurizat internațional, patru membri ai echipei QUAEM, reprezentanți ai patru universități din R. Moldova: Lora Moșanu-Șupac, Liliana Rotaru, Lilian Șaptefrați și Andrei Chiciuc au fost selectați în calitate de membri ai Consiliului de Conducere al Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional. Ulterior, în urma concursurilor de angajare, alți doi membri ai echipei QUAEM, Felicia Banu și Stela Guvir, au fost angajați în calitate de șefi de Direcții ai aparatului administrativ al ANACIP.

O altă activitate importanță desfășurată în cadrul Proiectului QUAEM a vizat evaluarea externă a 15 programe de studii. Pornind de la procesul de instruire a managerilor pentru asigurarea calității, a responsabililor pentru dezvoltarea programelor de studii și a cadrelor didactice implicate în sfera educațională, până la procesul propriu-zis de evaluare externă a programelor de studii desfășurată de experții evaluatori ai Agenției Germane de Asigurare a Calității – AQAS, a reprezentat o lecție destul de explicită privind activitățile de pregătire, desfășurare a procesului de evaluare și finalitățile acestuia – experiență de neprețuit pentru asigurarea durabilității activităților efectuate în Proiectul QUAEM.

O experiență inedită și foarte utilă pentru reprezentanții ANACIP, dar și pentru managerii universitari, a fost procesul de elaborare a unor criterii pentru evaluarea externă a programelor de studii, prin ajustarea criteriilor utilizate de AQAS la realitățile și caracteristicile specifice ale învățământului superior din R. Moldova. În acest context, partenerii din proiect, inclusiv angajații ANACIP, au beneficiat de instruiri organizate de angajații AQAS în vederea elaborării rapoartelor de autoevaluare conforme standardelor Agenției Germane de Asigurare a Calității. În același timp, partenerii moldavi au avut posibilitatea de a participa la planificarea și organizarea vizitelor Comisiilor de experți evaluatori etc., experiență ce poate și va fi transpusă în procedurile de activitate ale ANACIP. Nu în ultimul rând, criteriile de evaluare aplicate de AQAS au stat la baza standardelor de evaluare aflate în proces de elaborare de către ANACIP.

Ulterior, experiența acumulată în cadrul proiectului a fost pe larg utilizată la elaborarea Metodologiei de evaluare externă a calităţii în vederea autorizării de funcţionare provizorie şi acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ, precum și a Standardelor de evaluare și acreditare utilizate în R. Moldova.

Procesul de diseminare a practicilor acumulate de partenerii naționali în proiect către alte instituții de învățământ superior s-a desfășurat atât în cadrul conferinței ”De la asigurarea calității la dezvoltarea strategică” organizată la Universitatea de Stat din Moldova, cât și la ședințele de lucru/întruniri ale membrilor echipei de implementare a proiectului instituțiilor de învățământ superior, de fiecare dată fiind găzduite de Universitatea din Leipzig și Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie "Nicolae Testemiţeanu".

Printre activitățile frumoase organizate în cadrul proiectului și care urmează a fi preluată și de către ANACIP se poate menționa implicarea studenților în procesul de asigurare a calității. Studenții selectați de către instituțiile de învățământ superior au beneficiat de un training organizat de European Students Union (ESU) la Bruxelles. În timpul acestei vizite la forumul european, beneficiarii direcți ai procesului educațional au fost familiarizați cu necesitatea și modalitățile de implicare atât în procesul educațional, cât și în procesul de evaluare externă a programelor de studiu. Astfel, QUAEM a contribuit și la formarea viitorilor experți evaluatori cu statut de student.

Astăzi, putem afirma cu certitudine că în urma activităților  menționate mai sus, proiectul și-a atins toate obiectivele preconizate aducând un aport considerabil la dezvoltarea și consolidarea procesului de asigurare a calității la nivel instituțional și național.

De la începuturi, ANACIP utilizează, în activitatea sa, pe deplin experiența acumulată în cadrul proiectului, astfel contribuind la implementarea și diseminarea rezultatelor obținute și practicilor bune ale agențiilor europene de asigurare a calității. Procesul premergător, precum și activitățile de acreditare realizate în cadrul proiectului QUAEM, reprezintă o experiență nouă și utilă pentru funcționarea Agenției și instituțiilor de învățământ care au beneficiat de procesul de evaluare externă.

Echipa ANACIP