Stimați candidați la studii! Stimați părinți!

Suntem în preajma procesului de admitere în instituțiile de învățământ superior din țară. Universitățile pregătesc oferte diverse și programe de studii variate pentru fiecare ciclu universitar. Urmează să vă selectați traseul propriu în această multitudine de opțiuni accesibile. O alegere asumată presupune o combinație optimă a viselor și dorințelor proprii privind viitoarea profesie/carieră cu o informare exhaustivă viz-a-viz de instituția și programul selectat.

În acest context, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare, autoritate responsabilă, de comun cu Ministerul de resort, de asigurarea managementului calității în învățământul superior (art.112 (2), Codul educației), precum și de realizarea evaluării externe a calităţii în învăţământul superior în vederea autorizări de funcţionare provizorie sau acreditării (art. 113 (4), art. 114), vine cu următoarele detalii și precizări pentru potențialii candidați la studii:

1. Autorizarea de funcționare provizorie sau acreditarea programelor de studii constituie precondiție obligatorie pentru demararea procesului de admitere.

Art. 89 (1) din Codul educației nr.152/2017 expres stipulează că „Admiterea la studiile superioare de licenţă se organizează pe bază de concurs de către instituţia de învăţământ superior la programele de studii acreditate sau autorizate provizoriu”.

Această prevedere este valabilă și pentru studiile superioare integrate. Art. 91. Studiile superioare integrate, care vizează programele din domeniile Medicină şi Farmacie; Medicină veterinară; Arhitectură, reglementate prin norme de drept internațional, stipulează că „(2) Admiterea la studii superioare integrate se realizează concomitent şi în condiţii similare cu admiterea la studiile superioare de licenţă…”.

Regulamentul-cadru privind organizarea admiterii în ciclul I – studii superioare de licență pentru anul universitar 2018 – 2019, aprobat prin Ordinul Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr.485 din 18.04.2018 face expres referință la articolele menționate din Codul educației. Astfel, conform art.1, Regulamentul-cadru care stabilește cadrul general pentru organizarea admiterii la ciclul I – studii superioare de licență „este elaborat în conformitate cu art. 78, 79, 80, 85, 89, 91, 121, 150 din Codul Educației nr. 152 din 17.07.2014”.

Totodată, Potrivit Codului educației, art.112 (3), „Un sistem de asigurare a calităţii pe deplin funcţional presupune parcurgerea a două etape succesive:

a) autorizarea de funcţionare provizorie, care reprezintă actul de înfiinţare a instituţiei şi acordă dreptul de a desfăşura procesul de învăţământ şi de a organiza admiterea la studii;

b) acreditarea, care acordă, suplimentar la drepturile prevăzute la lit. a) dreptul de a organiza examenul de finalizare a studiilor, precum şi dreptul de a emite diplome, certificate şi alte acte de studii recunoscute de Ministerul Educaţiei, Culturii și Cercetării.

2. Procesul de evaluare externă a programelor de studii superioare în vederea autorizării de funcționare provizorie sau acreditării se organizează de către Agenţia Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare.

Evaluarea externă se realizează în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și acreditării programelor de studii și a instituțiilor de învățământ profesional tehnic, superior și de formare continuă, aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 616 din 18 mai 2016.

Evaluarea calităţii în învăţământul superior vizează:

a) capacitatea instituţională;

b) eficienţa educaţională, inclusiv rezultatele academice;

c) calitatea programelor de formare profesională iniţială şi continuă;

d) managementul instituţional al calităţii;

e) rezultatele cercetărilor ştiinţifice şi/sau ale creaţiei artistice;

f) concordanţa dintre evaluarea internă şi situaţia reală (art. 113 (5), Codul educației).

Scopul evaluării externe constă în stabilirea în ce măsură instituțiile de învățământ superior și/sau programele de studii oferite de către acestea, corespund nivelului de calitate definit prin standardele educaționale naționale.

Rezultatele evaluării externe vin să asigure toți actorii interesați, inclusiv beneficiarii și potențialii candidați, dar și publicul larg, dacă programul de studii și instituția de învățământ vizate satisfac nivelul minim de calitate, raportat la standardele naționale de referință și la bunele practice naționale și internaționale.

Potrivit Metodologiei menționate, în rezultatul evaluării externe în vederea acreditării, în funcție de nivelul de „corespundere cerințelor” a standardelor de acreditare, pot fi formulate următoarele propuneri de decizii:

- Acreditarea programului de studii sau a instituției de învățământ pentru o perioadă de 5 ani;

- Acreditarea condiționată a programului de studii sau a instituției de învățământ pentru o perioadă de 3 ani;

- Suspendarea procesului de evaluare externă a programului de studii sau a instituției de învățământ pentru o perioadă de 1 an;

- Neacreditarea programului de studii sau a instituției de învățământ.

În cazul evaluării externe în vederea autorizării de funcționare provizorie, în funcție de nivelul de „corespundere cerințelor” a standardelor de evaluare, pot fi formulate următoarele propuneri de decizii:

- Autorizarea de funcționare provizorie a programului de studii sau a instituției de învățământ;

- Neautorizarea de funcționare provizorie a programului de studii sau a instituției de învățământ.

3. De la constituire în anul 2015, Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățământul Profesional (ANACIP), ulterior redenumită Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare (ANACEC), a organizat procesul de evaluare externă a calității unui șir de programe de studii superioare, oferite de către universități.

Astfel, în perioada de referință, au fost supuse procesului de evaluare externă a calității în vederea acreditării, cca. 300 de programe de studii superioare de licență, ciclul I și studii integrate, din următoarele domenii generale de studiu:

011 Științe ale educației 1 (14 Științe ale educației 2)

021 Arte (21 Arte)

022 Științe umaniste (22 Științe umaniste)

023 Filologie (22 Științe umaniste)

031 Științe sociale și comportamentale (31 Științe politice, 312 Relații internaționale)

040 Științe administrative (31 Științe politice, 313.1 Administrație publică)

041 Științe economice (36 Științe economice)

051 Științe biologice (42 Științe ale naturii)

050 Științe chimice, 053 Științe fizice, 054 Matematică și statistică (44 Științe exacte)

061 Tehnologii ale informației și comunicațiilor (44 Științe exacte, 52 Inginerie şi activităţi inginereşti)

071 Inginerie și activități inginerești (52 Inginerie şi activităţi inginereşti)

072 Tehnologii de fabricare și prelucrare (54. Tehnologii de fabricare și prelucrare (541 Tehnologia produselor alimentare)

081 Științe agricole (61 Științe agricole)

084 Medicină veterinară (64 Medicină veterinară) 3

81 Servicii publice (812. Turism)

1 Codul și denumirea domeniului conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06;2017

2 Codul și denumirea domeniului conform Nomenclatorului domeniilor de formare profesională și al specialităților pentru pregătirea cadrelor în instituțiile de învățământ superior, ciclul I, aprobat prin Legea nr. 142 din 07.07;2005

3 Studii integrate

Rezultatele evaluărilor externe în vederea acreditării, realizate de către comisiile de experți constituite de către Agenție, au fost examinate în ședințele Consiliului de Conducere al Agenției, cu formularea propunerilor de decizii privind acreditarea programelor de studii respective, în conformitate cu prevederile Metodologiei de evaluare externă menționate.

  • Lista programelor de studii superioare de licență, ciclul I, și studii integrate, evaluate extern de către ANACEC (ANACIP) în vederea acreditării, în perioada 2016-2018, cu deciziile finale ale Consiliului de Conducere al Agenției privind rezultatele evaluării externe, poate fi consultată aici.

Concomitent, un șir de instituții de învățământ superior au solicitat evaluarea externă în vederea autorizării de funcționare provizorie pentru noi programe de studii/specialități, incluse în noul Nomenclator al domeniilor de formare profesională și al specialităților în învățământul superior, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 482 din 28.06;2017.

  • Lista programelor de studii superioare de licență, ciclul I, evaluate extern de către ANACEC (ANACIP) în vederea autorizării de funcționare provizorie, în perioada 2016-2018, cu deciziile finale ale Consiliului de Conducere al Agenției privind rezultatele evaluării externe, poate fi consultată aici.

De menționat, că un șir de programe de studii/specialități, oferite de către universități sunt în plin proces de evaluare externă, urmând încă a fi definitivate rapoartele de Evaluare Externă, elaborate de către Comisiile de experți, după care acestea vor fi examinate în ședința Consiliului de Conducere al ANACIP, cu formularea propunerilor de decizie pentru fiecare din acestea.

  • Lista programelor de studii superioare de licență, ciclul I, care sunt încă în proces de evaluare externă în vederea acreditării, poate fi consultată aici.
  • Lista programelor de studii superioare de licență, ciclul I, care sunt încă în proces de evaluare externă în vederea autorizării de funcționare provizorie, poate fi consultată aici.

Totodată, menționăm că pentru un șir de programe de studii superioare de licență evaluate extern, în baza Rapoartelor de evaluare externă perfectate de către Comisiile de experți, în funcție de nivelul de „corespundere cerințelor”, Consiliul de conducere al Agenției, a formulat propuneri de (1) suspendare a procesului de evaluare externă a programului de studii pentru o perioadă de 1 an sau (2) neacreditarea programului de studii.

  • Lista programelor de studii superioare de licență, ciclul, evaluate extern de către ANACEC (ANACIP) în vederea acreditării, în perioada 2016-2018, pentru care Consiliul de Conducere al Agenției a formulat decizii de „neacreditare” sau „suspendare a procesului de evaluare externă pentru o perioadă de 1 an”, poate fi consultată aici.

4. Dat fiind perioada relativ scurtă de funcționare a Agenției, capacitățile de personal reduse, perioada de reformă prin care trece Agenția la moment, dar și numărul mare de programe de studii, oferit tradițional de către instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, un număr impunător de programe de studii urmează încă a fi programate pentru evaluarea externă în perioada următoare, începând cu toamna 2018.

  • Lista programelor de studii superioare de licență, ciclul I, și studii integrate, care urmează a fi programate pentru evaluare externă de către ANACEC în vederea acreditării, începând cu anul universitar 2018-2019, poate fi consultată aici.

5. Suplimentar, menționăm că, în perioada până la demararea activității Agenției, programele de studii superioare de licență și masterat în domeniul Drept, precum și un șir de programe de studii din alte domenii, oferite de către instituțiile de învățământ superior din Republica Moldova, au fost evaluate de către agenții de evaluare a calității, înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior: ARACIS (România), EKKA (Estonia), AQAS (Germania).

  • Lista programelor de studii superioare de licență, ciclul I, evaluate extern în vederea acreditării de către agenții de evaluare a calității, înscrise în Registrul European pentru Asigurarea Calității în Învățământul Superior, cu rezultatele evaluării externe, poate fi accesată aici.