Autoritatea publică:
Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Denumirea funcţiei:
Șef al Direcției Acreditare în Învățămîntul Superior

Data limită de depunere a dosarului de concurs:
03.02.2017

Unități disponibile:
1

Scopul general al funcţiei:
Coordonarea proceselor de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și/sau acreditării programelor de studii și instituțiilor de învățământ superior.

Sarcinile de bază:
 • Coordonarea activității Direcției Acreditare în Învățămîntul Superior;
 • Coordonarea elaborării metodologiei și procedurilor de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și/sau acreditării programelor de studii și instituțiilor de învățământ superior;
 • Coordonarea procesului de evaluare externă a calității în vederea autorizării de funcționare provizorie și/sau acreditării programelor de studii și instituțiilor de învățământ superior; Elaborarea metodologiei și participarea la instruirea experților-evaluatori care urmează să efectueze misiuni de evaluare externă a calității;
 • Selectarea experților-evaluatori pentru formarea comisiilor de evaluare externă a calității;
 • Coordonarea întocmirii calendarului misiunilor de evaluare externă a calității şi a componenţei echipelor de experți evaluatori pentru misiunile de evaluare;
 • Validarea rapoartelor de evaluare externă ale experților evaluatori şi elaborarea notelor informative cu privire la rezultatele evaluării externe a calității;
 • Înaintarea către conducerea Agenției, în baza rezultatelor evaluării externe a calității, a propunerilor de autorizare de funcţionare provizorie, de acreditare, suspendare a procesului de evaluare sau neacreditare a programelor de studii și/sau instituţiilor de învățământ superior;
 • Coordonarea elaborării actelor reglatorii necesare pentru realizarea atribuţiilor şi responsabilităţilor Agenției/Direcției;
 • Coordonarea elaborării lucrărilor (manuale, ghiduri de bună practică, cercetări şi studii referitoare la domeniul de competenţă al direcției) în domeniul evaluării instituţiilor de învăţământ superior şi a programelor acestora;
 • Acordarea, la cerere, a consultanţei pentru pregătirea şi elaborarea rapoartelor de evaluare internă (de autoevaluare) a calităţii în instituţiile de învățământ superior, în vederea pregătirii către evaluările externe;
 • Managementul documentației.

Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primire adosarelor:
Parascovia RUDEI

E-mail: rudei.parascovia@gmail.com / Telefon: 067205247

Tip de angajare:
Pe perioadă nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:
 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • cunoaște limba română;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • nu este privat de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.

Cerinţe specifice pentru participare la concurs:
 • studii superioare de master sau echivalente, deținerea gradului științific va constitui un avantaj;
 • vechime în muncă de cel puţin 5 ani în domeniul învățământului superior;
 • experiență managerială sau în domeniul asigurării calității;
 • cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiile şi politicile educaţionale din R. Moldova și UE;
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) va constitui un avantaj;
 • posedarea abilităților de utilizare a tehnologiilor informaționale (hardware și software) aferente realizării responsabilităților funcționale.

Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):
 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).

Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:
prin email, la adresa: anacip@anacip.md