Autoritatea publică: 
Agenția Națională de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional

Denumirea funcţiei: 
Șef al Secției Învăţământ Profesional Tehnic

Data-limită de depunere a dosarului de concurs:
31.01.2016

Unități disponibile:
1

Scopul general al funcţiei: 
Realizarea procesului de evaluare externă și acreditare în învățămîntul profesional tehnic.

Sarcinile de bază:    

 • Asigurarea realizării procesului de evaluare și acreditare a instituțiilor de învățămînt profesional tehnic și a programelor de studii oferite acestea;
 • Elaborarea metodologiei și participarea la instruirea experților-evaluatori care urmează să efectueze misiuni de evaluare;
 • Selectarea experților-evaluatori pentru comisiile de profil de pe lângă direcție, conexă secției;
 • Validarea rapoartelor evaluatorilor şi elaborarea notelor informative cu privire la rezultatele evaluării;
 • Înaintarea către conducerea direcției, pe baza rezultatelor evaluării externe, a propunerilor de autorizare de funcţionare provizorie, de acreditare, neacreditare sau de retragere a dreptului de activitate instituţiilor de învățământ profesional tehnic și a programelor acestora;
 • Participarea la elaborarea lucrărilor (manuale, ghiduri de bună practică, cercetări şi studii referitoare la domeniul de competenţă al direcției) în domeniul evaluării instituţiilor de învăţământ, a instituţiilor ofertante de servicii educaţionale şi a programelor acestora;
 • Acordarea, la cerere, a consultanţei pentru pregătirea şi elaborarea rapoartelor de evaluare internă a calităţii în instituţiile de învățământ, în vederea pregătirii către evaluările externe.


Persoana responsabilă de oferirea informaţiilor suplimentare şi de primirea dosarelor:
Carolina TIMCO

E-mail: anacip@anacip.md

Tip de angajare:
Pe perioada nedeterminată

Condiţiile de participare la concurs:

 • deţine cetăţenia Republicii Moldova;
 • posedă limba română;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are studiile necesare prevăzute pentru funcţia respectivă;
 • nu este privată de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate, ca pedeapsă de bază sau complementară, ca urmare a sentinţei judecătoreşti definitive prin care s-a dispus această interdicţie.


Cerinţe specifice pentru participare la concurs:

 • studii superioare de licenţă și masterat sau echivalente, deținerea gradului științific va constitui un avantaj;
 • vechime de muncă de cel puţin 3 ani în domeniul învățămîntului;
 • cunoaşterea structurii sistemului educaţional din Republica Moldova;
 • cunoaşterea cadrului normativ general şi în domeniu, strategiilor şi politicilor educaţionale din R.Moldova și UE;
 • posedarea abilităților de utilizare a calculatorului (Word, Excel; Power Point, Internet);
 • cunoașterea unei limbi de circulație internațională (engleză, franceză sau germană) va constitui un avantaj.


Documente ce urmează a fi prezentate (pentru concurs):

 • Copia buletinului de identitate;
 • Curriculum Vitae;
 • Scrisoare de motivare (maximum o pagină).


Modalitatea de depunere a dosarului de concurs:
prin email, la adresa anacip@anacip.md