În perioada 12-16 aprilie 2015, conf.dr. Rina Turcan, dr. Liliana Postan, membre ale Consiliului Interimar de Conducere al Agenţiei Naţionale de Asigurare a Calităţii în Învăţămîntul Profesional (ANACIP) şi Silviu Gîncu, şeful Direcţiei învățământ secundar profesional şi mediu de specialitate a Ministerului Educației, s-au aflat într-o vizită de lucru la EKKA - Agenţia Naţională de Asigurare a Calităţii în Învățământul Superior şi VET din Estonia.

Vizita a avut drept scop observarea procesului de evaluare externă a unui grup de programe de formare profesională, furnizate de Centrul de Formare Profesională Ida-Virumaa din Estonia.

Evaluarea calităţii învățământului profesional tehnic în Estonia: repere pentru dezvoltarea sistemului de evaluare a învățământului profesional tehnic din Republica Moldova

Modernizarea învățământului profesional tehnic în Estonia a demarat în anul 2008. Actualmente, în Estonia funcționează 41 de instituții de formare profesional tehnică, față de 80 în anul 2001. De asemenea, sistemul de învățământ profesional cuprinde și 6 instituții de învățământ superior cu profil tehnic (VET).

Reforma VET în Estonia a demarat prin modernizarea mediului de învățare. Actualmente, școlile de învățământ profesional tehnic din Estonia dispun de cele mai avansate condiții de învățare, inclusiv, de simulare a unor procese tehnologice complexe. Acest nivel de dezvoltare a fost posibil, gratie orientării, în acest scop, a fondurilor europene. Colegii estonieni de la EKKA, în calitatea lor de asistenți ai procesului de dezvoltare a ANACIP, ne-au atenționat și asupra unor riscuri inerente procesului de modernizare, suportate de ei. De exemplu, la etapa actuală, echipamentul aflat la dotarea școlilor are nevoie de sisteme de mentenanță, care sunt costisitoare, iar sursele financiare sunt insuficiente. Prin urmare, este necesar de evaluat un nivel optim și sustenabil de dotare tehnică și tehnologică a școlilor de învățământ profesional tehnic.

Comparativ cu experiența estoniană, sistemul de învățământ profesional tehnic din Moldova a întârziat cu circa 6-7 ani în demersurile sale de modernizare.

Ni se pare important de menționat faptul că, în procesul de reformă a învățământului profesional tehnic și, în mod special, a sistemului de asigurare a calității învățământului profesional tehnic, estonienii au preluat și ei din alte sisteme mai avansate, din perspectiva timpului de demarare a reformelor și a performanțelor, dar, totodată, au insistat pe elemente inedite ale sistemului autohton. Această abordare le-a permis să dezvolte un sistem de asigurare a calității în învățământul profesional funcțional, eficient și acceptat de  toate grupurile de interese.

De exemplu, în cadrul Agenției se Asigurare a Calității din Estonia (EKKA) funcționează 2 Consilii naționale de asigurare a calității: cel pentru învățământul superior și cel pentru învățământul profesional tehnic. Valoare funcțională a acestei decizii este dată de calitatea membrilor consiliilor: în cadrul Consiliului VET QA participă, în special, reprezentanți ai angajatorilor (9 din 13 membri). De asemenea, consiliu, la această etapă, încă nu are reprezentare internațională, din considerentul că, sistemul de învățământ profesional tehnic este orientat spre necesitățile pieței interne a muncii și spre economia Estoniei. Acest detaliu ni se pare extrem de important pentru formarea unei gândiri comune asupra eficienței sistemului de învățământ profesional in Republica Moldova: organizarea unităților de învățământ în baza strategiilor de dezvoltare regională și locală a Republicii Moldova, implicând administrația locală, comunitățile profesionale, partenerii sociali la nivel local, organizarea procesului curricular și didactic din perspectiva organizatorică a conceptului de învățare continuă și pe toată durata vieții: prin oferirea programelor de formare pentru abilitarea populației de orice vârstă pentru a obține competențele și calificările necesare pentru îmbunătățirea calității vieții.

Alt aspect important, ce merită să fie transpus în practica noastră de asigurare a calității în învățământul profesional este sensibilitatea de care au dat dovadă colegii de la EKKA în procesele de formare și promovare a culturii calității învățământului profesional.

La primele etape de implementare a sistemului de asigurare a calității în învățământul profesional, EKKA a dezvoltat strategia inițierii voluntare de către școală a procedurii de evaluare a grupurilor de programe, plasând accentual pe dezvoltarea culturii autoevaluării,  a aplicat o etapă de tranziție și a pilotat procedurile metodologiei de evaluare. Apoi, au aplicat modificări ale strategiilor instituționale, ale metodologiilor de evaluare etc., în funcție de rezultatele etapelor parcurse.

În această ordine de idei, colegii le la EKKA, ne-au comunicat despre două temeri, pe care le-au avut la etapele inițiale de dezvoltare a sistemului de asigurare a calității învățământul profesional: teama ca instituțiile de învățământ profesional nu vor participa la procesele de acreditare și că angajatorii nu vor participa în cadrul comisiilor de evaluare externă. Ambele temeri nu s-au justificat, fiind depășite.

Pornind de la faptul, că reforma învățământului profesional tehnic din Republica Moldova coincide cu perioada de organizare a Agenției Naționale de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional, ar fi judicios să aplicăm și în Moldova strategii tranzitorii și pilotări ale metodologiilor de evaluare.

În altă ordine de idei, validată și prin experiența estoniană, sistemul de asigurare a calității în învățământul profesional tehnic trebuie să dezvolte interferențe cu elementele structurale ale sistemului de parteneriat social: comitetele sectoriale de formare profesională continuă, responsabile de elaborarea standardelor ocupaționale – repere de bază pentru elaborarea standardelor educaționale, să se implice în procesele de elaborare a cadrului național al calificărilor, să monitorizeze efectele aplicării cadrului legislativ și normativ în domeniul ocupațional: CORM, Legea Profesiilor etc.

O altă temere a colegilor de la EKKA era legată de funcționarea concomitentă a mai multor comisii de evaluare și volumul de muncă pe care trebuie să-l gestioneze angajații EKKA. În această ordine de idei, remarcăm eficiența procedurilor și instrumentelor, elaborate de  colaboratorii EKKA. Ca și instituție, EKKA promovează cultura profesionalismului angajaților și colaboratorilor, a responsabilității personale și a unei corporativități transparente și ghidate de principii și valori apropiate.

De altfel, nu doar, sobrietatea și eficiența sistemului dezvoltat, colaborarea cu toate grupurile de interese și prestația profesională a colaboratorilor EKKA formează cultura sistemului de asigurare a calității învățământului profesional în Estonia, dar și sediul Agenției, amplasat  într-o vilă urbană din central capitalei estoniene.

Aducem mulțumiri colegilor de la Centrul Roman de Politici Europene pentru organizarea vizitei de observare a procesului de evaluare externă și transfer de bune practici în domeniul asigurării calității în învățământul profesional dinspre EKKA spre ANACIP.           

Liliana Postan, dr. membru al Consiliului interimar de Conducere al ANACIP, 
responsabil de cercetări, Institutul Muncii