Institutul Național de Standardizare (INS), în colaborare cu Agenția Națională de Asigurare a Calității în Învățămîntul Profesional (ANACIP), organizează un concurs pentru studenți și elevi cu tematica Bune practici privind implementarea standardelor,  astfel încât reprezentanții mediului academic, precum și alte părți interesate, vor veni cu idei inovatoare, obținute în urma unei cercetări/studiu de caz/analize, în care să demonstreze beneficiile obținute în urma implementării standardelor.

Acest concurs are drept scop sporirea gradului de conștientizare a importanței standardelor în promovarea dezvoltării economice sigure și durabile, precum și încurajarea studenților de a studia subiectul standardizarea, dar și de a se implica în activitatea de standardizare.

Cine poate să participe?

Studenții (de la ciclurile de licență, masterat și doctorat) și elevii/studenții din cadrul instituțiilor de învățământ profesional tehnic postsecundar și postsecundar nonterțiar.

Care sunt condițiile de participare?

Fiecare participant trebuie să vină cu o cercetare/referat/studiu de caz/analiză, în care să prezinte constatări, demonstrații convingătoare cu privire la beneficiile obținute în urma implementării standardelor.

Domeniile propuse spre cercetare sunt: construcții, inginerie electrică, energetică, alimentație publică, industria textilelor, agricultură, merceologie, medicină și alte domenii relevante.

Structura lucrării:

 1. Foaie de titlu;
 2. Cuprins;
 3. Introducere (expusă pe 0,5-1 pagină), care se va referi la:
 • actualitatea şi importanţa temei (expuse succint într-un aliniat);
 • scopul (finalitatea investigaţiei efectuate, sensul studiului) şi obiectivele concrete ale studiului (desemnarea rezultatelor scontate în urma analizelor, calculelor, soluţionării problemelor teoretice, metodologice);
 • obiectul studiului (domeniul, sfera, sectorul, ramura, entitatea economică, subdiviziunea etc. la care se referă);
 • metodologia de cercetare aplicată, care cuprinde:
  1. baza informaţională (cadrul legislativ şi normativ, surse metodologice, baze de date statistice etc.);
  2. metodele de cercetare utilizate (cantitative şi calitative).
 1. Expunerea conţinutului în 2 subiecte:
  • Subiectul 1 va conţine abordarea teoretică a problemei studiate cu trecerea în revistă a celor mai relevante opinii ale specialiştilor remarcaţi în domeniu;
  • Subiectul 2 are un caracter analitic şi poate conţine analize cantitative şi calitative ale situaţiei reale a obiectului cercetat, aprecierea critică a stării actuale, evidenţierea problemelor existente etc.
 2. Concluzii şi recomandări (aproximativ 1 pagină). În acest compartiment se formulează concluzii şi se înaintează unele recomandări referitor la problemele evidenţiate.

Modul de prezentare a lucrării:

 • format A4;
 • minim 5 pagini;
 • text 12 puncte;
 • interval 1,5;
 • parametrii paginii: sus – 2 cm; stânga – 2,5 cm; dreapta – 1,5 cm; jos – 2 cm.

 

Criterii de evaluare:

 • Structura lucrării;
 • Corespunderea temei lucrării cu esenţa materialului analizat şi prezentat în produsul final;
 • Actualitatea și caracterul inovativ al temei;
 • Procesarea şi analiza informaţiei teoretice şi practice;
 • Modul de prezentare a lucrării;
 • Respectarea cerinţelor tehnice faţă de redactarea lucrării. 

Participanții care vor ocupa un loc premiant vor obține un certificat eliberat de INS și ANACIP, care va confirma gradul obținut, precum și un premiu bănesc. Lucrările vor fi publicate ulterior pe site-ul oficial al INS.

Mai multe informații cu privire la condițiile de participare și înregistrare puteți afla la numărul de telefon: 022 905 325 sau pe adresa de e-mail: aurica.butnari@standard.md.

Data limită de înscriere este 10 mai 2016.